VÄLKOMNA

Talk Point arbetar med att stärka ledarskap i organisationer. Med en ledning bestående av chefer som känner sig trygga i sitt ledarskap, som utvecklar och tar en genomtänkt roll, kommer hela organisationen till del. Därmed skapas resultat i verksamheten.

Talk Point grundades 1991 av Marie J:son Ödén, leg. psykolog/leg. psykoterapeut, sedan femton år specialiserad på personlighetsdiagnostik, utvecklingspsykologi, konsultationsmetodik och gruppdynamik.
Tack för ditt
meddelande!

REFERENSER

En del av de vi tidigare arbetat med.

Finansinspektionen
Capio St Görans Sjukhus AB
Toyota Material Handling Sweden
Siemens Healthcare Diagnostics AB
Swedbank
Lantbrukarnas Riksförbund
Svensk Mjölk
Byggnads
Domstolsverket
PNL Pan Nordic Logistics
Riksrevisionen
Sveriges Riksdag
Röda Korset
Södersjukhuset AB
Svenska Dagbladet
Trygg Hansa
Svenska Bankföreningen
Sveriges Läkarförbund
Arbetsmarknadsverket
Alecta
Naturvårdsverket
Karolinska Universitetssjukhuset
Försäkringskassan
Stockholms Stad

Talk Point AB

Marie J:son Ödén
Odengatan 42, 4 tr
113 51 Stockholm

Telefon 08-612 41 00
Mobil 0708-61 22 35

mjo@talkpoint.se
www.talkpoint.se

Tack för ditt
meddelande!


EN SÄKRARE URVALSPROCESS

Urvalsprocesser i Talk Points regi, utförs av leg. psykolog med specialistkompetens i personbedömning. Vi använder vetenskapligt prövade metoder och är anslutna till och deltar regelbundet i internationella konferenser, för att ta del av den senaste forskningen kring metoders tillförlitlighet. I en flermetodutvärdering av såväl personlighet som begåvning, av såväl formell som informell kompetens, bedöms individers befintliga resurser och utvecklingsmöjligheter för roller som ledare på olika nivåer inom organisationen.

"Marie J:son Ödén förutsåg kandidatens uppgång och fall och det stämde in i minsta detalj. Genom att anlita Marie J:son Ödén får jag en spegling av kandidaternas personlighet och det ger ett värdefullt komplement till min egen bild. Ett mycket värdefullt perspektiv."

Per Bengtson
Sveriges Riksdag

Nästa (Förändringsprocesser) >


COACHING / HANDLEDNING
för chefer

kan ske såväl i grupp som individuellt för att stärka ledarskapet i organisationen. Vi arbetar t ex med hur man med ökad självkännedom och en egen ledarstil hanterar konkreta aktuella frågor och hur man tänker igenom sina uppdrag i organisationen. I rollen som chef måste man vara medveten om vilka förutsättningar och befogenheter som behövs för att genomföra dem.

"För mig har coaching inneburit en ventil där jag kunnat släppa fram saker som jag inte kan annars. En förutsättning för detta har varit att Marie J:son Ödén är en fristående, extern konsult som varken har engagemang eller lojalitet i den egna organisationen. Det har gett möjlighet att reflektera över vad det är som händer, att se saker ur flera synvinklar då det är en avsatt tid när inget annat pockar på. Det har inte bara varit att lösa för stunden utan jag har lärt mig att reflektera på egen hand."

Ulrika Ljungman
annonschef, Svenska Dagbladet

Nästa (Urval vid rekrytering) >


LEDNINGSUTVECKLING

De flesta organisationer har då och då behov av att öka sin effektivitet i såväl lednings- som arbetsgrupper. För att åstadkomma det här behöver man:

* klargöra gruppens syfte (vad)
* utveckla hur gruppen ska arbeta strukturellt (hur)
* utveckla samspelet

Arbetsprocessen är upplevelsebaserad och konsulten tillför relevant teori för de situationer som uppstår. Arbetet bygger på gruppens egna erfarenheter och frågeställningar snarare än på fiktiva fallbeskrivningar.

"Personligen tycker jag att arbetet i ledningsgruppen skapade en betydligt bättre samverkan. Idag är denna ledningsgrupp splittrad, pga omorganisationer, men när vi stöter på varandra i olika sammanhang så är det lätt att återknyta till de positiva upplevelser vi haft av detta ledningsprogram."

Mikael Elf
Senior Vice President, Alecta

Nästa (Coaching) >


TALK POINTS UTBILDNINGAR

stärker ledarskap och effektiviserar samarbete:

* Utvecklingssamtal
* Vad chefer behöver veta för att rekrytera
* Effektiva möten
* Konflikthantering
* Krishantering
* Kommunikation
* Rådgivarutbildning
* Konsultativt förhållningssätt

"Även om man har lång erfarenhet av medarbetarsamtal så har formerna ändrats och därför hade vi stor nytta av att anlita Marie J:son Ödén för en utbildningsinsats om Utvecklingssamtal. Det var värdefullt och bärande i utbildningen att ta del av ett ändrat synsätt på dessa samtal."

Arne Andersson
personalkonsult Försäkringskassan

Nästa (Ledningsutveckling) >

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Under förändringsprocesser påverkas människor, mer eller mindre. Detta får återverkningar på arbetsklimat och arbetsresultat. För att verksamheten ska kunna fungera optimalt, kan såväl chefer som medarbetare behöva strategiskt stöd. Detta kan t ex gälla motivation, kommunikation och verksamhetsfokus.

"Vi har anlitat Marie J:son Ödén som föreläsare för våra rådgivare och andra intressenter inom mjölkbranschen – om Förändringsprocesser. Det hela utvecklades i just den riktning jag önskade."

Katarina Roth
Svensk Mjölk

Nästa (Konflikthantering) >

KONFLIKTER PÅ ARBETSPLATSEN

Alla åtgärder vid konflikthantering behöver situationsanpassas. Genom att använda extern hjälp ökar de inblandades trygghet vilket underlättar för alla att nå en lösning.
  För att lägga en grund för en utvecklande process, behöver man ge alla berörda en möjlighet att ge sin bild, ladda ur situationen, för att nå fram med åtgärdsförslag.
  I rehabiliteringsfasen kan det vara nödvändigt med kunskapstillskott och med processer som främjar läkning. Som en kvalitetsgaranti, arbetar vi med en "bakomkonsult" i konflikt- uppdrag. En erfaren konsultkollega som kritiskt kan granska såväl slutsatser som åtgärdsförslag.

"För mig har konsultens insats betytt att jag har fått hjälp att identifiera vad konflikterna bestod i och var i organisationen de fanns. Det blev möjligt tack vare att kartläggningen gjordes av en extern person som inte själv var indragen eller hade förutfattade meningar. Vi fick också klart för oss att konflikten inte berodde på en identifierad person. Tack vare detta kunde vi snabbt ta till konkreta åtgärder för att lösa konflikten. En del av den analys som gjordes av Marie J:son Ödén har funnits med som grund i vårt fortsatta arbete i organisationen."

Gunilla Wård
Chef HR, Pan Nordic Logistics AB

Nästa (Utbildningar) >
Odengatan 42, 113 51 STOCKHOLM TEL/FAX 08-612 41 00 MOBIL 0708-612235 E-POST mjo@talkpoint.se